2017

Středoevropské centrum slovanských studií

 

ve spolupráci  s Českou asociací slavistů,

Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literárněvědnou společností ČR

a Slavistickou společností Franka Wollmana

pořádá ve dnech 15.-16. 11. 2017

v kině Scala, Moravské náměstí 3, Brno

 

mezinárodní vědeckou konferenci

 

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.

(jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

 

—————————————————————————————————————–

The Central European Centre of Slavonic Studies

in cooperation with the Czech Association of Slavists,

the Institute of Slavonic Studies of the Faculty of Arts of Masaryk University

The Society of Literary Studies of the Czech Republic

The Frank Wollman Society of Slavists,

organizes

 

the international scientific conference

 

Central Europe Past and Present: Transformations of Conceptions  II

(Language – Literature – Culture – Politics – Philosophy)

Scala Cinema, Moravské náměstí 3, Brno, Czech Republic

 

15-16 November 2017

 

Program

 

8:00 Registrace

9:00  Úvodní slova představitelů  Masarykovy univerzity a její Filozofické fakulty

Hledání střední Evropy/The Search for Central Europe

(Ivo Pospíšil)

 

Sekce

Jazyk – literatura – kultura

(délka vystoupení maximálně 12-15 minut)

9:30

Moderuje:  Mychajlo Hnatjuk

Mária Bátorová (Bratislava):  Postavenie slovenského umenia a kultúry v kontexte strednej Európy

František Všetička (Olomouc): Český a středoevropský Mirákl Josefa Škvoreckého

Patrik Šenkár (Komárno):  Večné a podobné zrkadlenia „rozprávkového“ sveta „stredoeurópskych“ detí v intencionálnych prózach D. M. Anocovej a J. Nováka

Alexander Maxwell (Wellington): The Slavic Language: The Concealment of Panslavism in Central European Historiography

10:30

Diskuse

 

10:45

Moderuje: Mária Bátorová

Oxana Blaškiv (Siedlce):  Dmytro Chyzhevsky and Yurii Shevelov: Two Images of Europe

Sergej Skorvid (Moskva): The Central European Linguistic League With Regard To Its Establishing and Establishness

Marjia Jelizarjeva (Moskva):  Central European Sprachbund – semantic convergence (on case of Czech)

Vladimír Heger (Praha):  Střední Evropa slovem a obrazem v dílech W. G. Sebalda a O. Tokarczukové

11:45

Diskuse

 

12:00

Moderuje: Libor Pavera

Oleg Marčenko (Moskva): О Лиссабонской конференции по литературе 30 лет спустя
Mychajlo Hnatjuk (Lviv): Eastern Traditions and Central European Guidelines: Ukrainian Literature at the Turn of the 20th Century
Petr Kučera (Plzeň): Šumavská literatura jako regionální literatura středoevropské periferi

Viera Žemberová (Prešov): Homo scribens versus homo politicus

Pavlína Kuldanová (Ostrava): Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti

13:00

Diskuse

 

13:15

Přestávka na oběd

 

14:15

Moderuje: Petr Kučera

Iveta Bůžková (Brno): Střední Evropa a slovinská esejistika

Ondřej Bláha (Olomouc):  Strukturní rysy jazyků střední Evropy: pokus o klasifikaci

Renata Putztlacher Buchtová (Brno):  Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe.

Jaroslav Sommer (Hradec Králové): Homosexualita jako něco nového. Odkud do českého divadla přichází homosexualita?

15:15

Diskuse

 

15:30

Moderuje: Oxana Blaškiv

Jaroslav Kovář (Brno): Darf die Literatur über Konzentrationslager komisch sein?

Andrzej Borkowski (Siedlce): Europa Środkowa w świetle pamiętników XVII w. (rekonesans)

Miroslav Chocholatý (Brno): Češi  a Němci očima současné české prózy

Ewa Borkowska (Siedlce): Europa w poezji Julii Hartwig, Wisławy Szymborskiej i Urszuli Kozioł

16:30

Diskuse a generální diskuse

 

17:00

Závěr prvního dne

 

18:00

Prezentace vybraných publikací a přátelský večer

(Menza na Moravském náměstí)

 

16. 11. 2017

9:00

Moderuje:  Oleg Marčenko

Libor Pavera (Bielsko-Biała): Příspěvky k osobnostem a metodám české slavistiky (I.)/ Olomoucká bohemistika a slavistika  ( O. Králík, E. Petrů, M. Sobotková aj.)

Agnieszka Janiec-Nyitrai (Budapest): „Nie zyc w tyranii kierunków“. Polska miedzy Wschodem a Zachodem w eseju podrozniczym Andrzeja Stasiuka „Wschod“ (2014)

Josef Šaur (Brno): Obraz ruské literatury na stránkách českých kulturních a literárních časopisů (2006–2016)

Jaroslava Smejkalová (Brno): Zbigniew Herbert: Básnik stredoeurópskeho étosu

10:00

Diskuse

 

10:15  Moderuje: Patrik Šenkár

Jana Kostincová (Hradec Králové) : Go Mittel(East)! Hledání exofonní poezie v současné střední Evropě

Jana Waldnerová: Reálie a reálne osoby – dôležitý faktor humoru Bočkovej aristokratky

Ewa Michalska (Bielsko-Biała): O vyučovacím procese češtiny jako cizího středoevropského jazyka v polském prostředí

Marta Germušková (Prešov): Slovenská literatúra v stredoeurópskom kontexte

11:15

Diskuse

 

11:30

Moderuje: Petr Kučera

Ana Žabkar Šalić (Ljubljana):  Drago Jančar a Střední Evropa

Eva Kudrjavceva Malenová (Brno): Otázky recepce ruské dětské literatury ve středoevropském kontextu

Magdalena Marie Sedláčková (Brno): Percepce obyčejného člověka a  doby v díle V. Vynnyčenka (Krása a síla) a J. Oleši (Závist)

Zuzana Chrenková (Bratislava): Slovenská literárna moderna ako súčasť stredoeurópskeho duchovného kontextu (J. C. Hronský v kontextoch a súvislostiach)

12:30

Diskuse

 

12:45

Moderuje: Andrzej Borkowski

Lenka Paučová (Brno): Střední Evropa očima F. M. Dostojevského

Michał Kuran (Łódź): Eastern Europe In The Time Of A Turn Of The 16th And the 17th Centuries–Manifestation of the  Union of Ideas in Literature (Polish perspective)

Paulina Domagalska (Varšava): Young Polish Prose after 1989 and the Question of the Cultural Reading of Literature in the Context of Post-Transformational Poland

Ivan Fedečko (Brno): Ivan Franko as the first Ukrainian Central European

Tereza Šmídová (Hradec Králové): Autor a čtenář v česko-slovenské fanouškovské literatuře

14:00

Diskuse a generální diskuse

 

14:30

Závěr konference, společné zasedání obou sekcí v kinosále

 

 

Sekce

Historie – filozofie – kulturní historie – politika – metodologie

(délka vystoupení maximálně 12-15 minut)

15. 11. 2017

9:30

Moderuje: Giuseppe Maiello

Richard Změlík (Olomouc):  Digital Humanities: nové směry a koncepce v humanitních vědách

Monika Grącka (Varšava): Rosyjska myśl narodnicka na emigracji

Krištof Jacek Kozak (Koper):  Central Europe as a Process

Alena Klvaňová (Brno): Fenomén nových subjektů na slovinské politické scéně: problém stability stranického systému Republiky Slovinsko  10:30

Diskuse

 

10:45

Moderuje: Krištof Jacek Kozak

Michał Kopczyk (Bielsko-Biała): Europa Środkowa w kontekście studiów postkolonialnych

Miroslav Jeřábek (Brno): Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi a Elemér Hantos: Geopolitické a kulturní koncepty  (střední) Evropy po roce 1918.

Martin Markoš (Hradec Králové): Nacionalismus, světoobčanství a vnímání vlastní historie v tvorbě Jaroslava Rudiše

11:45

Diskuse

 

12:00

Moderuje: Miroslav Jeřábek

Wacław Szymonik (Lublin): Jana Amosa Komeńskiego idea pokojowej przebudowy świata

Karolina Pospiszil (Katovice): Czy homo Europae centralis to homo motus? Rozważania o środkowoeuropejskiej „solidarności poruszonych“

Giuseppe Maiello (Praha): Varianty panslavismu jako politické mýty v analýze Wofganga Giustiho

Stephan-Immanuel Teichgräber (Wien): Die Rolle Ungarns in Mitteleuropa

13:00

Diskuse

 

16. 11. 2017

9:00

Moderuje: Wacław Szymonik

Weronika Parfianowicz-Vertun (Varšava): Underground Central Europe?

Alexandra Gorodecká: Střední Evropa očima Nizozemce: neokoloniální popis střední Evropy v knize nizozemského ‚kulturologa‘ Jacoba Vossesteina Pracujeme s východní Evropou (2006)

Dajana Vasiljevićová (Praha): Tedy Balkánský expres či kavárna Evropa?: o paradoxu chorvatské kulturní příslušnosti v esejích Slavenky Drakulićové

9:45

Diskuse

 

10:00

Přestávka

10:15

Moderuje: Stephan-Immanuel Teichgräber

Anna Kobylińska (Varšava): Invisible Slovakia. False perspectives on the dynamic map of Central Europe

Markéta Poledníková (Brno): Posuny v recepci Vladimira Solovjova v českém a slovenském prostředí

Tereza Žáková (Brno): Co nás spojuje? Odraz česko-ukrajinských jazykových a historických interferencí v současných vztazích mezi Čechy a Ukrajinci

10:45

Diskuse

 

Pokyny k publikaci

Termín elektronického zaslání příspěvků v celkovém rozsahu maximálně 10 normostran (tj. 18 000 znaků s mezerami, delší příspěvky budou vraceny) je 31. 12. 2017.

Poznámky prosím umisťujte pod čarou, názvy děl v textu i v poznámkách pište kurzívou, po uvedení autora uvádějte dvojtečku a poté název díla. Text opatřete klíčovými slovy
(3-5 ř.) a abstraktem v jazyce příspěvku a v angličtině (do 10 ř.). Na konci příspěvku uveďte svoje jméno, tituly a hodnosti, pracoviště a emailový kontakt. Zasílejte prosím na emailovou adresu:

Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

 

Instructions for the Publication

Deadline: 31 December 2017, no more than 8-10 normative pages, i. e. 14 400 – 18 000
with spaces, longer contributions will be rejected

Use footnotes, titles of works in italics, after the name of the author put a colon and then  the title of the work. The contributions  must be supplied with key words (3-5 lines) and an abstract both in the language of the contribution and in English (up to 10 lines). At the end of the contribution indicate your name, academic degrees as well as the place of work and an email contact. The contributions are supposed to be sent to:

Ivo.Pospisil@phil.muni.cz