Knihy a sborníky

Ediční projekty ČAS za rok 2022/podíl na vydání:

Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Pod redakcí Libora Pavery. Praha : Verbum, 2022. 552 s. ISBN 978-80-88507-00-0

Verze ke stažení

Snímek obrazovky 2023-01-03 v 20.09.22

Ediční projekty ČAS za rok 2020/podíl na vydání:

Pavel Jiráček: Od slov k lyrickému vědomí.  Středoevropské centrum slovanských studií, Jan Sojnek-Galium, Brno 2020. ISBN 78-80-88296-12-6.

Předčasně zesnulý literární vědec PhDr. Pavel Jiráček, CSc. (1955-2020) patří k špičce moderní české versologie; autor knih Lyrický rytmus: o spojení zvuku a smyslu ve verši (2007), Význam a subjektivita v lyrice: kognitivní struktury v lyrické představě (2008) a Kognitivní interpretace českého verše: v rytmických souvislostech metrické teorie Miroslava Červenky (2009). Vycházel z konkrétních lyrických básní a mezi jeho „materiálem“ najdeme výtvory Otokara Březiny, Vladimíra Holana, Josefa Hory, ale také Karla Hynka Máchy, Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka nebo Jana Skácela i Paula Verlaina. Kniha Od slov k lyrickému vědomí (2020) se skládá ze čtyř kapitol a řady barevných příloh, v nichž autor demonstruje své úvahy: jádrem je slovo v lyrické poezii, vnímání existenciálně prostorového rytmu slabik v lyrických slovech, existenciálně prostorový rytmus blízkosti v lyrických slovech. Opíraje se o řadu výroků filozofů, estetiků, „rytmologů“ apod., koncipuje Jiráček své prostorové pojetí lyriky, kde nesmí chybět reflexe o Leoši Janáčkovi, „kdo celý svůj život pozorně naslouchal projevům subjektu v řeči…“ Jiráček navazuje na pozdní úvahy M. Červenky o fikčním světě lyrické básně, opírá se také o práce Marie Kubínové a další; prostor básně spojuje s existenciální dimenzí, uvažuje o rytmu jako organizaci pohybu signifikantů, přemýšlí o vztahu rytmu a subjektu („Kolik subjektů, tolik rytmů, nebo kolik rytmů, tolik subjektů?“), láká ho existenciální prostorovost slabik v českých lyrických slovech, mluví o světlé a temné prostorovosti slabik. V jistém smyslu dominantou jeho výkladu je čtvrtá kapitola Lyrická báseň jako 2D obraz vědomí lyrického subjektu, zejména hned první část, konkrétní analýzy Dláždění 2D obrazů lyrického vědomí slabikami a slovy či slovními spojeními ve třech Hrubínových překladech Verlainovy básně Chanson d’automne.

N. S. Leskov i tradicija russkogo romana v mirovom kontekste. Ed.: Ivo Pospíšil. Ústav slavistiky FF MU. Vychází péčí Ústavu slavistiky FF MU ve spolupráci s Českou asociací slavistů a Slavistickou společností Franka Wollmana, Brno 2020. ISBN 978-80-88296-1-9. 196 s.

Soubor studií renomovaných znalců díla tohoto ruského autora, ale také ruských, ukrajinských a českých doktorandů, spisovatele nejprve zasutého, později dokonce módního, kterého objevil Maxim Gorkij, ale hlavně ruští formalisté jako mistra rázovité narace, která anticipovala experimenty moderny a avantgardy. Přináší nové pohledy na autora, zejména na sepětí některých jeho románů s místopisem Kyjeva a s Ukrajinou vůbec, najdeme tu analýzy jeho proslulé krimistory o ruské vražedkyni Lady Macbeth mcenského újezdu, ale také jeho románových kronik, z nichž jednu přeložil rajhradský mnich a později ostrovačický farář Alois Augustin Vrzal pod pseudonymem A. G. Stin, mimo jiné autor prvních českých dějin ruské literatury, současně také úvahu o tom, jak Leskov zápasil s žánrem románu a jak vlastně přispěl k rozvíjení jeho teorie.

POSPÍŠIL, I. Jiskry ve tmě. Česká asociace slavistů ve spolupráci se Středoevrpským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Jan Sojnek Galium, Brno 2020.ISBN 978-80-88296-13-3. 212 s.

Svazek Jiskry ve tmě je vytvořen z různých žánrových útvarů, které vznikaly v průběhu posledních přibližně pěti let a byly publikovány – až na výjimky, které se zde objevují poprvé – v různých periodikách, především v internetovém časopise Proudy i jinde v populárních edicích, výjimečně i v domácím odborném periodiku. Texty jsou rozděleny do tří okruhů od úvah ke glosám a recenzím, které jako nejpočetnější reflektují zvláštní stav dnešního světa a jejichž výběr dokládá titul oddílu, že vše podstatné vzniká v detailu a na okraji; proto tu jsou kriticky komentovány často věci regionální, lokální, marginální, jež odhalují podstatu lidského života ostřeji a přesvědčivěji než ty, které se nechávají nést módními vlnami. Svazek volně navazuje na předcházející knížky edice Až se vyčasí… (2002) a Když se nevyčasí aneb Stmívání (2015).

POSPÍŠIL, I.: Ruská literatura: setkání a konfrontace.Masarykova univerzita, Brno 2020, 225 s. + obrazové přílohy. ISBN 978-80-210-9615-8, ISBN 978-80-210-9616-5 (online, pdf). 225 s. + přílohy.

Předkládaná monografie představuje síť textů směřujících od pojetí ruské literatury v dílech dvou zakladatelů slavistiky, zejména literárněhistorické, přes Karamzinovo budování novoruské literatury k podílu „cizinců“ na utváření ruského písemnictví klasického i moderního, jež se týkají jak koryfejů ruské klasiky, jako jsou A. S. Gribojedov, F. M. Dostojevskij, M. Gorkij nebo i dlouho pozapomínaný N. S. Leskov, tak českých pohledů na novější literaturu druhé poloviny 20. století (V. Rasputin, J. Vodolazkin) nebo na působení Rusů či obecněji východních Slovanů v meziválečném Československu (Alfred Bem, Valerij Vilinskij, syn smluvního profesora Masarykovy univerzity Sergije Vilinského) a průhledů na dobu, jež byla ne zcela přesně nazvána „obdobím stagnace“ („period zastoja“), neboť i tu se objevovaly zajímavé diskuse s hodnotovými posuny, které často měly na další ruský vývoj klíčový vliv. A potom specifikum české literárněvědné rusistiky (Malá reflexe… Jaroslav Burian), včetně Wollmanovy polemiky s Poláky o panslavismu, což v českém případě bývá často – a nesprávně – spojováno jen s Janem Kollárem. A poté problém terminologie aplikovaný právě na ruskou literaturu a pojednání o univerzalitě ruské literatury a také literární vědy ve spojitostí s její českou recepcí v 19.–21. století, včetně různých kontroverzí, jež svazek uzavírá. Jestliže se česko-ruské vztahy dnes znovu dostávají do epicentra pozornosti – a jde většinou o věci žhavě aktuální a politické povahy, jež nejsou dostatečně rozkryty a poznány – mělo by to být i skromnou výzvou pro českou rusistiku k hlubinnému zkoumání tzv. ruského fenoménu obecně v srovnávacích souvislostech a dalších průnicích genologických, tematologických, ideologických, sociologických, antropologických a filozofických, tedy rámcově areálových. A také by mělo vést k poznání minulosti, jež může být využito i v pohledech na současnost a jež by mělo trvalejší charakter než dojmové a emocionálně laděné exkurzy. Berme tento svazek jako pokus přispět, byť jen malou měrou, k takovému pohledu a poznání.

Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – sémantika – syntax. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, konané v Brně 10. května 2019. Ed.: Jiří Gazda. Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií, Jan Sojnek-Galium, Brno 2020. 127 s.

Ediční projekty ČAS za rok 2019/podíl na vydání:

POSPÍŠIL, I. – PAUČOVÁ, L. (eds): Ф. М. Достоевский: состояние исследования
и современное значение. F. M. Dostojevskij: sostojanije i sovremennoje značenije. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno 2019.

Mezinárodní kolektivní monografie publikovaná v ruštině. Přináší studie odborníků na Dostojevského z několika zemí, kteří se zabývají mimo jiné činností české Společnosti Dostojevského; tu v Praze za první republiky založil ruský dostojevskolog Alfred Bema a obnovil v 90. letech minulého století František Kautman a další. Je tu i  přehled ukrajinských prací o Dostojevském, rozbor ntropologického pojetí Dostojevského v díle Andreje Červeňáka, studie o „prokletých otázkách“ dědictví Dostojevského, analýza románu Výrostek, Deníku spisovatele a nových zpracování jeho díla. Kniha přináší nové pohledy starší i mladší vědecké generace na dílo autora, kterého mnozí pokládají za největšího světového spisovatele

POSPÍŠIL, I. (ed.): Sborník třinácti: mezi generacemi. Česká asociace slavistů Brno 2019. Vychází za spolupráce a podpory České asociace slavistů, Středovevropského centra slovanských studií a Slavistické společnosti Franka Wollmana. Jan Sojnek – nakladatelství Galium 2019, ISBN 978-80-88296-03-4

Sborník reflektující tradici podobných sborníků generačních přináší různé texty básnické, prozaické, esejistické i odborné z pera filozofa, literárních vědců a kritiků, básníků, často spojujících různé profese a zájmy. To, co je víceméně – kromě generační blízkosti i mezigeneračních vazeb – spojuje je – až na výjimky Filozofická fakulta brněnské univerzity (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, dnes opět Masarykova) a přátelské vztahy. Je žánrově, tematicky i ideově různorodý, pohybuje se mezi krásnou a věcnou literaturou, často na jejich ostrém pomezí, což je prý dnes přístup dokonce převažující.

sborník13

Sborník reflektující tradici podobných sborníků generačních přináší různé texty básnické, prozaické, esejistické i odborné z pera filozofa, literárních vědců a kritiků, básníků, často spojujících různé profese a zájmy. To, co je víceméně – kromě generační blízkosti i mezigeneračních vazeb – spojuje  je – až na výjimky Filozofická fakulta brněnské univerzity (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, dnes opět Masarykova) a přátelské vztahy. Je žánrově, tematicky i ideově různorodý, pohybuje se mezi krásnou a věcnou literaturou, často na jejich ostrém pomezí, což je prý dnes přístup dokonce převažující.

POSPÍŠIL, I. (ed.): Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000–2017). Brno. 174 stran. Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU, Slavistickou společností Franka Wollmana, Středoevropským
centrem slovanských studií. Jan Sojnek – nakladatelství Galium 2019, ISBN 978-80-88296-05-8.

výzvy.JPG

Atraktivní kolektivní mezigenerační monografie obsahující studie k nejnovější literární produkci české a slovenské, často v jejich vzájemném propojení a srovnání. Autory jsou pracovníci více než 10 českých a slovenských univerzit, kteří přinášejí různorodé pohledy na různorodá díla, např. Zuzany Brabcové a Michaely Rosové, na ego-dokument, moderní dramatiku, hyperrealismus, dětskou literaturu, ikonografii holokaustu, problematiku jazykových a stylistických lapsů, na digitální média, queer literaturu, medializaci, moderní poezii, mezikulturnost, téma migrace, hranice věcnosti a umění, na slovenskou literaturu za hranicemi Slevenska, na problém vyprávění a na jednoho ze
slovenských „osamělých běžců“.

Ediční projekty ČAS za rok 2018/podíl na vydání:

ŠAUR, J. (red.): Nová rusistika, ISSN 1803-4950 (print), ISSN 2336-4564 (online). XI, č. 2.

NR.png

Obsah časopisu

ŠAUR, J. (red.): Nová rusistika, ISSN 1803-4950 (print), ISSN 2336-4564 (online). XI, č. 1.

NR

Obsah časopisu

Ediční projekty ČAS za rok 2017/podíl na vydání:

Dohnal, J. (ed.): Revitalizace hodnot: umění a literatura III. Ústav slavistiky FF MU, Česká asociace slavistů, Tribun EU, Brno 2017. ISBN 978-80-263-1305-2.

hodnoty

Obsah publikace

Dohnal, J. (ed.): Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). Kolektivní monografie. Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU, Tribun EU, Brno 2017. ISBN 978-80-263-1306-9.

karamzin

Obsah publikace

Pospíšil, I. Slovakistické reflexe. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017.

Obsah publikace

scan-2017-08-10 (6)-page-001.jpg

Pospíšil, I. – Zelenka, M. – Paučová, L. (eds): Klíčové problémy současné slavistiky. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. ISBN 978-80-906798-3-2.

Obsah publikace

scan-2017-08-10 (2)-page-001

Pospíšil, I. (ed.). Český a slovenský kulturní a politický prostor: (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. ISBN 978-80-906183-9-8.

825_base

Ediční projekty ČAS za rok 2016/podíl na vydání:
KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bogoslav Šulek: a jeho filologické dílo = i njegov filološki rad : kolektivní monografie. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1150-8.

cover (1)
Pospíšil, I. (ed.) Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Brno: Česká asociace slavistů. 2016. 242 s. ISBN 978-80-906183-3-6.

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech

čs zborník

Ediční projekty ČAS za rok 2015/podíl na vydání

POSPÍŠIL, Ivo, Miloš ZELENKA a Anna ZELENKOVÁ. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Galium, 2015. ISBN 978-80-905336-5-3.

124_sm

POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí: kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7.

střední

Ukrajinìstyka – mynule, sučasne, majbutnje III: kolektìvna monografìja, prysvjačena 20-rìččju ukrajinìstyky na Fìlosofs’komu Fakul’tetì Unìversytetu ìmenì Masaryka v Brno = Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost III : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015. Ukrainica brunensia. ISBN 978-80-906183-1-2.

ukrajinistika

POSPÍŠIL, Ivo. Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek, Galium, 2015. 249 s. ISBN 978-80-905336-4-6.

big_kdyz-se-nevycasi-aneb-stmivani-hbT-243173.jpg

Pospíšil I.- Zelenková A. (eds). Česká a slovenská poezie: slovo a mlčeníBrno, 2015. 214 s. ISBN 978-80-905336-8-4.

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení

5688649

POSPÍŠIL, Ivo. Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 115 s. ISBN 978-80-905336-9-1.

situace

Dohnal, J. (ed.) Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0909-3.

hodnoty

Ediční projekty ČAS za rok 2014/podíl na vydání

Pavera, L. – Pospíšil, I. – Sobotková, M. (eds). Literární vědec, historik, folklorista : sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum, 2014. ISBN 978-80-87800-05-8.

medium

Obsah najdete zde: http://cache2.obalkyknih.cz/file/toc/146996/pdf

Pospíšil I.- Zelenková A. (eds). Myšlenkové toposy literatury  československých souvislostech (minulost a současnost). Brno, 2014. 260 s. ISBN 978-80-263-0738-9.

myšlenkové toposy

Pospíšil, I. (ed.) Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno: Tribun EU. 2014.

anticipace

Ediční projekty ČAS za rok 2013/podíl na vydání

LEPILOVÁ, K. Text a kontext. Brno: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7329-374-1.

Pospíšil I.- Zelenková A. (eds). Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk-styl-poetika-politika). Brno, 2013. 214 s. ISBN 978-80-263-0385-5.

4355949

Dohnal, J. (ed.) Revitalizace hodnot: umění a literatura. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0379-4.

hodnoty 1.jpg

Ediční projekty ČAS za rok 2012/podíl na vydání

Pospíšil, I. Výběrová bibliografie 1972-2012. Brno: TRIBUN EU. 2012. ISBN 978-80-263-0232-2.

profesor

Hlôšková, H. – Pospíšil, I. – Zelenková, A. (eds). Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. 2 sv. (265, 87 s.). ISBN 978-80-263-0317-6.

9994930

Jindřich Zogata: Slaměná hvězda (hlušina notebook). Sojnek, Brno 2012. ISBN 978-80-905336-0-8.

108734-slamena-hvezda

Slavica Litteraria, X 15, 2012 , supplementum 2, Masarykova univerzita, Brno 2012. Razvitije slavistiki v zerkale epistoljarnogo nasledija i drugich ličnych dokumentov. Vývoj slavistiky v zrcadle epistulárního dědictví a jiných osobních dokumentů. Eds: Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil. ISSN 1212-1509.
Věnováno mezinárodnímu kongresu slavistů v Minsku.

Slavica Litteraria 15, 2012, 2. Česká slavistika 2012-2013. Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky. Eds: Marie Sobotková, Jiří Fiala, Ivo Pospíšil a Giuseppe Maiello. Masarykova univerzita 2012, ISSN 1212-1509.
Věnováno mezinárodnímu kongresu slavistů v Minsku

Pospíšil, I. – Zelenka, M. (eds). Frank Wollman: Slovesnost Slovanů.  Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Red.: Eva Niklesová, redakční spolupráce: Natália Čuveleva. 2. vyd. (1. vyd. 1928). TRIBUN EU, Brno 2012. ISBN 978-80-263-0223-0.

wollman

Náš jubilant Ivo Pospíšil. Ved. red. Andrej Červeňák. E. Dekanová, N. Muránska (eds). Rec.: Jozef Vladár, Larisa Golikova. Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Klub F. M. Dostojevského v Nitre, Slovenská republika, Nitra 2012. ISBN 978-80-558-0212-1.

pospíšil

POSPÍŠIL, I. – PAVERA, L. (eds). Architektura textuSborník k 80. narozeninám Františka Všetičky. Verbum, Praha 2012. ISBN 978-80-905177-1-4.

DSC_0430

Ediční projekty ČAS za rok 2011/podíl na vydání

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKOVÁ, Anna. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XIV. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU spolu s Literárním informačním centrem v Bratislavě, Slavistickou společností Franka Wollmana a Středoevropským centrem slovanských studií. Tribun EU, 2011. s. 229-237, 9 s. sv. 1. ISBN 978-80-7399-769-4.

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XIV.

POSPÍŠIL, Ivo. Jindřich Zogata – básník vzdorných cest. Brno: Tribun EU, 2011. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-634-5.

zogata

KREJČOVÁ, E. – KREJČÍ, P. – PRZYBYLSKI, M. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2011. 319 s. ISBN 978-80-904846-2-7.

123_big

Ediční projekty ČAS za rok 2010/podíl na vydání

POSPÍŠIL, Ivo. Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Tribun EU, 2010. Brněnské texty z filologicko-areálových studií. ISBN 978-80-7399-965-0.

715

DOROVSKÝ, Ivan. Oda „Vol’nost'“ A.S. Puškina: (seminarnaja rabota). Brno: Tribun EU, 2010. Librix.eu. ISBN 978-80-7399-940-7.

POSPÍŠIL, I. Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU. Brno: Česká asociace slavistů, 2010. 250 s. ISBN 978-80-7399-987-2.EAN/ISBN: 9788073999872

661

POSPÍŠIL, I. Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk – literatura – kultura). Brno: Tribun EU. 2009. 228 s. ISBN: 978-80-7399-812-7

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk – literatura – kultura).

č-s