2019

Fotodokumentace z přátelského setkání v pátek 11. října 2019 u
příležitosti slavnostního předání Pamětního listu Franka Wollmana za
dlouholetou činnost v oblasti slavistiky, který uděluje Slavistická
společnosti Franka Wollmana, prof. PhDr. Ivanu Dorovskému, akademiku
MAVU a čestnému profesoru Skopské univerzity

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

………………………………………………………………………………………..

Ivanu Dorovskému ad honorem

Kolokvium k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc.

 

Pořádá: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spolupořadatel: Česká asociace slavistů

 

Termín: 17. 5. 2018 od 10.30 hod

Místo konání: Ústav slavistiky FF MU, posluchárna A 31

 

Kolokvium pořádané na počest nestora české balkanistiky, který se v letošním roce dožívá 85 let. Na kolokviu vystoupí jeho přátelé, spolupracovníci a žáci s příspěvky, zabývajícími se  vědeckou činností Ivana Dorovského a jeho místem v českém a slovenském balkanistickém bádání i s tématy blízkými těm, která oslavenec během své dlouholeté vědecké činnosti zpracovával.

 

Program:

10.30–10.45

Zahájení kolokvia (Václav Štěpánek)

Pozdrav proděkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Petra Kylouška

 

  1. blok

 

Předsedající: Jan Pelikán

 

10.45–11.00

Ivo Pospíšil: Ivan Dorovský, slavista a komparatista

11.00–11.15

Jaroslav Pánek: Ivan Dorovský – člověk osvobozujícího vědomí

11.15–11.30

Ladislav Hladký: Tradice brněnské balkanistiky a místo Ivana Dorovského v ní

11.30–11.45

Přestávka na kávu

 

Předsedající: Jaroslav Pánek

 

11.45–12.00

Pavel Krejčí: Ivan Dorovský a jazyková příprava studentů balkanistických oborů po roce 1989

12.00–12.15

Václav Štěpánek: Balkánské literatury ve vědeckém díle Ivana Dorovského

12.15–12.30

Dimitri Kirjakovský: Vzpomínky na odchod z domova a příchod do nové vlasti

12.30–13.20

Diskuse a obědová přestávka. Oběd se podává formou rautu v zadní části posluchárny

 

2. blok

 

Předsedající: Libuše Valentová

 

13.20–13.35

Ivan Dorovský: Balkán a Mediterán

13.35–13.50

Ivo Pospíšil: Světová literatura a světové literatury: návrat k přátelské debatě

13.50–14.05

Miroslav Kouba: Interpretace bulharsko-makedonského obrození v kontextu teorie o meziliterárních společenstvích a literární dvojdomosti

14.05–14.20

Diskuse a přestávka na kávu

 

Předsedající: Ladislav Hladký

 

14.20–14.35

Jan Pelikán: Makedonská otázka v kontextu československo-jugoslávských vztahů v 70. a 80. letech minulého století

14.35–14.50

Jana Pospíšilová: Zpráva z terénu. Humor a zpěv v obleženém Sarajevu

14.50–15.05

Libuše Valentová: Balkanismy v rumunské literatuře

15.05–15.20

Diskuse a přestávka na kávu

 

Předsedající: Jana Pospíšilová

 

15.20–15.35

Ilona Janyšková: Etymologicko-dendrologický příspěvek k jednomu výročí

15.35–15.50

Ivana Srbková: Bulharistická činnost ve Slovanské knihovně v letech 2005–2019

15.50–16.05

Zvonko Taneski: Srbský básnik z Čiernej Hory v slovenskom kultúrnom prostredí (poézia Radomira Uljarevića a jej recepcia na Slovensku)

16.05–16.20

Diskuse a závěr kolokvia

16.20–

Přátelské posezení s číší vína

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.


AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ JAZYKOVĚDNÉ RUSISTIKY VI:
PRAGMATIKA – SYNTAX – SÉMANTIKA

Kolokvium u příležitosti nedožitých 90. narozenin prof. PhDr. Stanislava Žaži, CSc.
(14. 4. 1929 – 5. 8. 2018).

Pátek 10. května 2019, 9:30 – 15:00,

zasedací místnost děkanátu FF MU (Arna Nováka 1, budova C, 2. podlaží)

 

Program:

 

9:00 – 9:30      Registrace účastníků

9:30 – 9:45       Zahájení kolokvia, přivítání účastníků:  prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (děkan FF MU), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (vedoucí Ústavu slavistiky a předseda ČAS)

9:45 – 10:00

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (Ústav slavistiky FF MU)

Za profesorem Stanislavem Žažou

10:00 – 10:20

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Ústav slavistiky FF MU)

Jazyk a literatura: problém „nové filologie“

10:20 – 10:40

doc. Stanislav Rylov, CSc. (NNGU v Nižním Novgorodě, katedra dějin ruského jazyka a slovanské jazykovědy)

Синтаксический синкретизм как структурно-семантическая категория на фоне сопоставительной славянской синтактологии

10:40 – 11:00

doc. PhDr. Lubomir Guzi, PhD. (Institut rusistiky, FF Prešovské univerzity v Prešově)

Проблематика видовременных форм русского глягола

11:00 – 11:20

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Katedra slavistiky, FF UP v Olomouci)

Profesor Stanislav Žaža a česká a ruská syntaktická tradice

11:20 – 11:40

doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (Katedra slavistiky FF OU v Ostravě)

K vyjadřování prostorových vztahů v ruštině a češtině

11:40 – 12:00    Diskuse

 

12:00 – 12:40    Přestávka, občerstvení

 

12:40 – 13:00

PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. (Katedra slavistiky FF OU v Ostravě)

Latinismy a grécizmy v terminologii managementu a marketingu

13:00 – 13:20

PhDr. Jindřich Kesner, CSc., Mgr. Miroslav Půža, Ph.D. (Katedra ruského jazyka a literatury, PedF UHK)

Co nás může překvapit ve slovnících ruských neologismů

13:20 – 13:40

Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (Katedra slavistiky FF OU v Ostravě)

Греко-латинские терминоэлементы в лингвистической терминологии (на примере русского языка)

13:40 – 14:00

PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Homonymie nebo sémantická diferenciace?

14:00 – 14:20

doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Ústav slavistiky FF MU)

Účelové vztahy v ruštině a češtině

14:20 – 14:40

Mgr. Olga Berger, Ph.D. (Ústav slavistiky FF MU)

Русская и чешская синтаксическая терминология: сопоставительный аспект

14:40 – 15:00

Mgr. Galina Prokudina (Ústav slavistiky FF MU)

Koncept „válka“ v ruském kognitivním obrazu světa (na materiálech asociativního experimentu)

15:00 – 15:30     Diskuse, shrnutí výsledků jednání

15:30   Ukončení kolokvia

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.