Aktuality

Vyšlo nové číslo literárního časopisu Proudy. Celé číslo najdete dostupné online zde: https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/


Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Slavistickou společností Franka Wollmana Vyšlo nové číslo literárního časopisu Proudy.

pořádá ve dnech 24.-25. 11. 2021 mezinárodní vědeckou konferenci

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III.

(jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Forma bude určena podle aktuální situace.

Konference je pokračováním budované tradice brněnských konferencí o střední Evropě.

První se konala v roce 2014 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (2015), druhá v roce 2017 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II (2018).

I tato třetí brněnská konference o střední Evropě je zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o středoevropské problematice.

Koncepce střední Evropy prošly za desetiletí významnými proměnami a byly různě integrovány do aktuálních politických a kulturních kontextů.

Tematické zaměření konference bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu.

Doporučená tematika je ve srovnání s minulou konferencí modifikovaná jen mírně; jinak není tematicky nijak omezena: proto následující věty přijměte, prosím, spíše jako orientační podněty:

Střední Evropa jako kulturní areál

Dosavadní bádání o střední Evropě ve středoevropských zemích

Centra bádání o střední Evropě

Dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny

Středoevropské osobnosti

Pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur

Existují středoevropské jazyky?

Slovansko-neslovanská střední Evropa

Role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost

Existuje „homo Europae centralis“?

Jaký územní rozsah má střední Evropa?

Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek

Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina?

Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice

Politická diferenciace střední Evropy v současnosti

Koncept střední Evropy a Evropská unie

Střední Evropa a „nový světový řád“

Jazyky konference: všechny slovanské, maďarština (nejlépe s rozsáhlým handoutem v češtině/angličtině/němčině), němčina, angličtina

Konferenční poplatek: Kč 1500 / EUR 50

Platba bankovním převodem do 30. září 2021:

Číslo účtu:

777010777/2010

Přihlášky se jménem, adresou, názvem vysílající instituce a názvem referátu s krátkou anotací v angličtině (do 10 řádků) posílejte prosím

do 30. září 2021 na emailovou adresu: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Kontakt:

Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

Tel.: 00420549496240, 00420549493174

Pozvánka v angličtině: Střední Evropa Angličtina

Pozvánka v ruštině: Střední Evropa_Ruština


Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na VI. kongres českých slavistů, který se koná ve dnech  20.-21.10. (října) 2021

na téma

Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice

Forma bude určena podle aktuální situace.

Téma zahrnuje klíčová témata široké komparatistické slavistiky a wollmanovské tradice včera a dnes od koncepčních, metodologických, tematických a personálních problémů až po otázky současné mezinárodní slavistiky. Pokrývá všechny slavistické disciplíny v jejich srovnávacím propojení, nové metodologické přístupy, objevné materiály a neřešené problémy, dějiny a teorii slavistické komparatistiky a badatelské výhledy.

Speciální panel bude věnován tradicím a současnosti brněnské slavistiky v evropských a světových souvislostech.

Věříme, že Vás tematika kongresu zaujme a že budete moci přispět k programu kongresu referátem nebo diskusním příspěvkem.

Deadline přihlášek a zaplacení kongresového poplatku: 31. 8. 2021

Kongresový poplatek: Kč 1 000,- (platba bezhotovostním převodem na účet ČAS): 195154252/0300

Se srdečnými pozdravy za organizátory

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

předseda ČAS

vedoucí Ústavu slavistiky FF MU

email: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Přihlášku si můžete stáhnou zde: Kongres českých slavistů Přihláška.

Přihlášku zašlete prosím do 31. 8. 2021 e-mailem: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

———————————————————–

Upozorňujeme všechny slavisty, slovakisty a Slováky a Čechy, kteří mají zájem o slovenskou kulturu a literaturu a česko-slovenské vztahy na možnost předplatného časopisu Romboid, pro rezidenty v SR nejlépe na slovenskou adresu (z důvodu výhodnějšího předplatného).


Všechny informace najdete na  webu romboid.webnode.sk a v tiráži časopisu.

Objednat lze i na adrese:

Slovenská pošta
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
P. O. Box 164
820 14 Bratislava 214

 ————————————————————————————————————————–

12-ая  мeждународная конфeрeнция

Ценности в литературе и в искусстве IV

29-30-го августа 2018, г. Брно, Чeшская Рeспублика

Институт славистики Философского факультeта Унивeрситeта им. Mасарика‚ Брно‚ Чешская Ассоциация Славистов‚ об­щeство Аrs Comparationis (Славянская Секция Международной Ассоциации по Изучению Сло­ва и Образа)‚ Центральноевропейский Центр Славяноведения и Славяноведческое Общество Франка Вольмана приглашают Bас принять участиe в вышeпривeдeнной международной конфeрeнции‚ цeлью которой являeтся изучeниe проблем ценностей и их отображения в литературе и других видах искусства.

Основные темы конференции:

Отражение и трактовка ценностей в произведениях художественной литературы и в литературной критике

Специальные тематические/дискуссионные панели и круглые столы:

 • Аксиологический аспект в отображении гражданской войны 1918-1922 годов
 • Ценности в творчестве В.М. Гаршина
 • Творческий путь И.С. Тургенева с аксиологической точки зрения
 • Аксиологические устремления русской литературной критики 19-го века
Языки конфeрeнции:

Продолжитeльность доклада:

Рeгистрационный взнос:

все славянские языки и языки мирового значения

10-15 минут

1 200 чешских крон (эквивалент: 50 €) для очного участия, 1.000 чешских крон (эквивалент: 40 €) для заочного участия

Жильё и пропитание:                       за счет участников.

Заявку на участие в конференции с указанием тeмы Bашeго выступлeния и рeзюмe на русском или английском языке в объeмe до 200 символов необходимо выслать посрeдством и-мейла в качeствe приложeния (формат .doc, .rtf) по адресу
jdohnal@phil.muni.cz
не позднее 30-ого апреля 2018 г. (заявка – см. ниже).

Статьив  объeмe до 18.000 символов включая пробелы будут опубликованы в особых изданиях/монографиях. Статьи (тексты выступлений) принимаются только до 1-ого ноября 2018 г.

Все дальнейшие необходимые информации предоставят организаторы конференции участникам конференции в июне-июле 2018-го года посредтсвом и-мейла.

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.                            Prof.  PhDr. Josef Dohnal, CSc.

завeдующий Институтом славистики              завeдующий Организационным комитeтом

Заявка на участие в международной конфeрeнции

12. mezinárodní konference

Hodnoty v literatuře a umění IV

29.-30. srpna 2018, Brno, Česká republika

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Česká asociace slavistů, spo­leč­nost Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropské slavistické centrum a Slavistická společnost Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výše uvedené mezinárodní konferenci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v literatuře a dalších druzích umění.

Základní témata konference

Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice

Speciální tematické/diskusní panely a kulaté stoly:

 • Hodnotový aspekt zobrazení občanské války v Rusku (1918-1922)
 • M. Garšin (1855-1888) a zobrazení hodnot v jeho díle
 • S. Turgeněv (1818-1883) a zobrazení hodnot v jeho díle
 • Hodnotové směřování ruské literární kritiky v 19. století
Konferenční jazyky

Délka vystoupení

Konferenční poplatek

všechny slovanské a světové jazyky

10 -15 minut

1.200 Kč/50 euro při osobní účasti na konferenci, 1.000 Kč/40 euro v případě otištění stati bez účasti na konferenci

Ubytování a strava                              platí každý účastník sám

 

Přihlášku k účasti na konferenciuvedením tématu Vašeho vystoupení a resumé v českém, ruském nebo anglickém jazyce o délce max. 200 znaků je třeba poslat e-mailem jako přílohu (formát: .doc, .rtf)  na e-mailovou adresu jdohnal@phil.muni.cz dо 30. dubna 2018 (přihláška – viz níže).

 

Stati o rozsahu do 18.000 znaků včetně mezer budou uveřejněny v samostatných svazcích/ monografiích. Stati (texty vystoupení na konferenci) se budou přijímat pouze do 1. listopadu 2018.

Veškeré další informace Vám organizátoři poskytnou v červnu-červenci 2018 na Vaši e-mailo­vou adresu.

 

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.                                   Prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

vedoucí Ústavu slavistiky FF MU                               vedoucí organizačního výboru konference

Přihláška k účasti na mezinárodní konferenci

Department of Slavonic Studies of the Masaryk University, Brno, Czech Association of Slavists, Ars Comparationis (Slavonic Section of International Association for Word and Image Studies), Central-European Centre of Slavonic Studies, Frank Wollman Society of Slavonic Studies invite you to take part in

 12th International Conference

Values in Literature and Arts IV

29th-30th August 2018, Brno, Czech Republic

The aim of the conference is demonstrate different contemporary approaches to the problem of values  and to deepen the axiological aspect of the study of literature, arts and culture.

Basic themes of the conference

Depiction of Values and Their Interpretation in Literary Works and in Literary Criticism

Special theme panels and round table discussions:

 • Axiological aspects in depiction of the civil war in Russia (1918-1922)
 • Depiction of values in the literary works by V. M. Garshin
 • Axiological aspects of the literary works by I. S. Turgenev
 • Axilogical struggle of the Russian literary criticism in the 19th century
Languages of the conference:

Duration of each paper:

Conference fee:

all Slavonic and world languages

10-15 minutes

1.200 Czech crowns/50 € in case of personal attendance, 1.000 Czech crowns/40 € in case of impersonal attendance

Accommodation and meals                 paid by any participant himself/herself

Session proposal with the theme of your paper and the abstract in Russian or English (maximum 200 characters) shall be sent (format: .doc, .rtf) by e-mail to the address
jdohnal@phil.muni.cz before April 30th 2018.

 

The papers (maximum 18.000 characters incl. spaces) will be published in the specific confe­rence volumes/monographes. Please, send your paper before November 01st 2018.

Any other information will be sent to you by the organizers to your e-mail address in June-July 2018.

 

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.                                   Prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Head of Department of Slavonic Studies                    Organisational commitee of the conference

Session proposal

……………………………………………………………………………………………………….

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Středoevropské centrum slovanských studií

ve spolupráci
s Českou asociací slavistů,
Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Literárněvědnou společností ČR
a Slavistickou společností Franka Wollmana

pořádá ve dnech 15.-16. 11. 2017

v kině Scala, Moravské náměstí 3, Brno

mezinárodní vědeckou konferenci

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.
(jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Konference je pokračováním budované tradice brněnských konferencí o střední Evropě.
První se konala v roce 2014 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (2015).
I tato druhá brněnská konference o střední Evropě je zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o středoevropské problematice.
Koncepce střední Evropy prošly za desetiletí významnými proměnami a byly různě integrovány do aktuálních politických a kulturních kontextů.
Tematické zaměření konference bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu.
Doporučení tematika je ve srovnání s minulou konferencí modifikovaná jen mírně; jinak není tematicky nijak omezena: proto následující věty přijměte prosím spíše jako orientační podněty:

Střední Evropa jako kulturní areál,
Dosavadní bádání o střední Evropě v středoevropských zemích
Centra bádání o střední Evropě
Dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny
Pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur
Existují středoevropské jazyky?
Slovansko-neslovanská střední Evropa
Role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost
Existuje „homo Europae centralis“?
Jaký územní rozsah má střední Evropa?
Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek
Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina?
Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice
Politická diferenciace střední Evropy v současnosti
Koncept střední Evropy a Evropská unie
Střední Evropa jako přitažlivý vzor pro Balkán a evropský Východ
Střední Evropa a „nový světový pořádek“
Evropa a svět
Střední Evropa viděná mimoevropskou optikou

Jazyky konference: všechny slovanské, maďarština (nejlépe s rozsáhlým handoutem v češtině/angličtině/němčině), němčina, angličtina
Rezervace zařizují a náklady ubytování a pobytu si hradí sami účastníci nebo jejich instituce.

Konferenční poplatek: Kč 1500,-
                                       EUR 50

Platba bankovním převodem do 31. srpna 2017:

č. účtu:
777010777

IBAN     CZ4620100000000777010777

BIC/AWIFT    FIOBCZPPXXX

Přihlášky se jménem, adresou, názvem vysílající instituce a názvem referátu s krátkou anotací v angličtině (do 10 řádků) posílejte prosím
do 30. června 2017 na emailovou adresu:

Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Kontakt:
Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno
Tel.: 00420549496240, 00420549493174
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The Central European Centre of Slavonic Studies

in cooperation with the Czech Association of Slavists,
the Institute of Slavonic Studies of the Faculty of Arts of Masaryk University
The Society of Literary Studies of the Czech Republic
The Frank Wollman Society of Slavists,

organizes

the international scientific conference

Central Europe Past and Present: Transformations of Conceptions  II
(Language – Literature – Culture – Politics – Philosophy)

Scala Cinema, Moravské náměstí 3, Brno, Czech Republic

15-16 November 2017

The conference is a continuation of the created tradition of the Brno conferences on Central Europe.
The first one was held in 2014 with the publication output The Central Europe: Yesterday and Todays: Modifications of Conceptions (2015).
The conference on Central Europe also focuses on the summarization and revisison of the contemporary state of complex research in Central Europe.

The conceptions of Central Europe went through several stages during recent decades; they were integrated in various political and cultural  contexts.
The themes of the conference  should focus both on the history and application concerning the evolution of the conceptions of Central Europe and the concrete research of the phenomena usually labelled as Central European on the one side, and on the theoretical-methodological problems based on the analyses of the modifications of more general concepts of Central Europe in all the spheres mentioned in the subtitle, best of all  in mutual permeation, on the other.
The recommended thematic clusters – compared with the preceding conference – are modified only slightly: otherwise the subjects are not limited at all and the following subjects should be understood rather as orientational stimuli:

Central Europe as a cultural area
The existing Central Europe research in Central European countries
The centres of Central Europe research
The existing conceptions of Central Europe and their modifications
The notion of the so-called Central European literature/literatures
Do Central European languages exist?
Slavonic-non-Slavonic Central Europe
The role of Hungary in Central Europe: past and present
Does „homo Europae centralis“ exist?
What is the territorial range of Central Europe?
Central Europe as a political, cultural and spiritual entity
The Visegrád Four: success, failure, or routine?
Central Europe as a focus of revolution and opposition
The concept of Central Europe and the EU
Central Europe as an attractive model for the Balkans and the European East
Central Europe and „new world order“
Europe and the world
Central Europe observed from an extra-European angle

Conference languages: all Slavonic, Hungarian (best of all with an  extensive handout in Czech/English/German), German, English

Accommodation reservations are made and the travel and stay expenses are covered by the participants themselves or by their institutions.
Conference fee 1500 Czech crowns
                              or EUR 50
Тhе participants are supposed to pay the conference fee
up to 21 August 2017:
account:
777010777

IBAN     CZ4620100000000777010777

BIC/AWIFT    FIOBCZPPXXX

Applications containing the applicant’s name, address, institution name and address as well as the title of his/her paper with a short annotation in English (up to 10 lines) should be sent to up to 30 June 2017 to:

Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Contact:
Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno
Tlf.: 00420549496240, 00420549493174

………………………………………………………………………………………………………………………….

Центральноевропейский центр славянских исследований
в сотрудничестве
с Чешской Ассоциацией Славистов,
Институтом славистики Философского факультета
Университета им. Масарика
Литературоведческим обществом Чешской Республики
и Славистским Общесвом Франка Волльмана организует 15-16  ноября 2017в кинотеатре Скала, Моравске намести 3, Брно‚ Чешская Республикамеждународную научную конференцию

Центральная Европа вчера и сегодня: изменения концепций
(языклитературакультураполитикафилософия)

Конференция представляет собой созидаемую традицию брненских конференций по Центральной Европе.
Первая состоялась в 2014 г. с пубьликационным резульлтатом Центральная Европа вчера и сегодня; изменения концепций (2015).
И настоящая вторая конференция сосредоточена на суммаризации и ревизии существующего состояния комплексного исследования Центральной Европы.
Концепции Центральной Европы за последние десятилетия изменились в связи
с актуальными политическими и культурными контекстами.

Тематическая ориентация конференции будет‚ с одной стороны‚ историческая и прикладная, сосредоточенная на исследовании развития Центральной Европы и на анализе явлений‚ называемых‚ как правило‚ центральноевропейскими, с другой‚ теоретико-методологическая‚ основанная на анализах изменений концепций Центральной Европы во всех областях‚ приведенных в подзаголовке‚ разумеется‚ лучше всего‚ взаимосвязанных.

Рекомендуемая тематика – по сравнению с первой конференбцией – модифицирована только умеренно; иначе тематика никак не ограничена, так что следующие темы следует воспринимать скорее как ориентационные стимулы:

Центральная Европа как культурный ареал
Существующие исследования Центральной Европы в центральноевропейских странах
Существующие концепции Центральной Европы и их изменения
Понятие так называемой центральноевропейской литературы/центральноевропейских литератур
Существуют ли центральноевропейские языки?
Славянско-неславянская Центральная Европа
Роль Венгрии в Центральноий Европе: прошлое и настоящее
Существует ли „homo Europae centralis“?
Каким территориальным объемом обладает Центральная Европа?
Центральная Европа как политическое‚ культурное и духовное целое
Вишеградская четверка: успех‚ коллапс‚ или рутина?
Центральная Европа как средоточие революции и оппозиции
Концепция Центральной Европы и Европейский Союз
Центральная Европа как привлекательная модель для Балкан и европейского Востока
Центральная Европа и „новый мировой порядок“
Европа и мир
Центральная Европа с внеевропейской точки зрения

Языки конференции: все славянские‚ венгерский (лучше всего с объемным гандаутом на чешском/английслом/немецком), немецкий‚ английский
Бронирование номеров проводится и расходы ночлегов и проживания оплачиваются  участниками или их институциями.

Конференционный взнос: 1500 чешских крон
       или 50 евро

Оплата банковским переводом до 31 августа 2017 г.:

счет:
777010777

IBAN     CZ4620100000000777010777

BIC/AWIFT    FIOBCZPPXXX

Заявлениясодержащие имя‚ адрес участника‚ адрес институции‚ название реферата с краткой аннотацией на английском языке (10 строчек) высылайте‚ пожалуйста‚ до 30 июня 2017 на адрес:
Ivo.Pospisil@phil.muni.cz
Контакт:
Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, ČR
Тел.: 00420549496240, 00420549493174

………………………………………………………………………………………………………………….

Přednáška prof. Ivana Andrejeviče Jesaulova, DrSc – pozvánka

Ústav slavistiky Filozofické fakulty,
Česká asociace slavistů
a Slavistická společnost Franka Wollmana
si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášku

prof. Ivana Andrejeviče Jesaulova, DrSc.,

Новые категории постсоветской филологии в понимании русской литературы,

která se koná dne 3. května v době od 10.50 do 12.25 hodin v posluchárně A31 (budova A, 2. poschodí) v areálu Filozofické fakulty MU na ulici A. Nováka 1.

Prof. I. A. Jesaulov, DrSc., je literární vědec zaměřený na otázky interpretace literárních děl. Je autorem řady monografií, mj.: Эстетический анализ литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя), «Конармия» Исаака Бабеля, Категория соборности в русской литературе, Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак), Русская классика: новое понимание.
Постсоветские мифологии: структуры повседневности

………………………………………………………………………………………………………………………………

XX. brněnská česko-slovenské konference

Česká asociace slavistů

spolu s Ústavem slavistiky FF MU,

Literárním informačním centrem v Bratislavě,

Slavistickou společností Franka Wollmana,

a Středoevropským centrem slovanských studií

si Vás dovoluje pozvat

na  XX. brněnskou česko-slovenskou konferenci,

která se koná

ve středu 7. 12. 2016 od 9:00 v posluchárně A 31 Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, budova A, 3. poschodí

pod záštitou děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

prof. PhDr. Milana Pola, CSc.

na téma

Český a slovenský kulturní a politický prostor
(vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence,
ústup – expanze)

Na každý referát je vyměřen čas 12 minut.

9:00  Zahájení

prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan FF MU

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., předseda ČAS, vedoucí Ústavu slavistiky
FF MU

9:15

Viera Žemberová (Prešov): Dejiny politiky a príbehy konkrétnych ľudí

Petr Kučera (Plzeň):  Slovenská literární věda a česká  literatura po rozpadu Československa. K otázce mazání české stopy v kulturních dějinách Slovenska

David Kroča (Brno): Česko-slovenský festival poezie jako společenský a kulturní fenomén

František Všetička (Olomouc): Prozaik pokřtěný Torysou (Vlastimil Milota)

Ester Nováková (Brno): Slovenská inspirace Vlasty Štáflové

Eliška Gunišová (Brno): Slovenské krajanské spolky v Českej republike

10:15 Diskuse

10:30

Mária Bátorová (Bratislava): Česká a slovenská rezistencia proti konsolidačnému procesu (podľa archívu Libri prohibiti)

Igor Hochel (Nitra): Prítomnosť českej literatúry v časopise Romboid
v 60. rokoch dvadsiateho storočia

Ivo Pospíšil (Brno): Ruský emigrant se dívá na meziválečné Československo a česko-slovenský vztah

Dagmar Inštitorisová (Bratislava): Havlovia scénografickými očami Jozefa Cillera

Patrik Šenkár (Komárno):  Česko-slovensko-rumunský kultúrny a politický priestor v úvodníkoch časopisu Naše snahy

11:30 Diskuse

11:45

Jitka Rauchová (České Budějovice): Vztahy českých a slovenských historiků a Československá historická společnost v období tzv. třetí republiky

Viliam Jablonický (Bratislava): Obavy z deformácií slovensko-českých vzťahov u Martina Kukučína  a niektoré prejavy kultúrneho neokolonializmu dnes

Jozef Čertík (Bratislava): Česko-slovenské, slovensko-české kultúrne vzťahy  autobiografickou optikou (S dôrazom na knižnú kultúru – roky 1970- 1989,  1989 – 2000)

Pavol Markovič (Prešov): Ján Kollár – paradoxný protagonista vzájomnosti

Hana Hrancová (Brno): Dva pohľady na osobnosť T. G. Masaryka (K. Čapek: Hovory s TGM, Anna Horáková-Gašparíková: U Masarykovcov

12:45 Diskuse

13:00 Přestávka

13:10

Marta Keruľová: Etnická a personálna identita v stredovekých textoch

Zuzana Kákošová (Bratislava): Vzťahy medzi českými a slovenskými humanistami v 16. storočí (politika vs priateľstvo?)

Silvia Lauková (Nitra):   Kontakty českých a slovenských katolíckych vzdelancov v baroku

Lenka Paučová: Memoárové dielo Alberta Pražáka S Hviezdoslavom ako príklad česko-slovenskej vzájomnosti

Ľubica Hroncová (Bratislava): Literárny  priestor v období biedermeieru a jeho podoby v  próze Samuela Godru  Zlatovič

Juraj Búry (Nitra): Český folklór v tvorbe Juraja Červenáka

14:22  Diskuse

14:40

Miroslav Chocholatý (Brno): Obraz ženy v česko – slovenských souřadnicích (nad poezií Kateřiny Rudčenkové a Márii Ferenčuhové) 

Simona Švandová (Brno): K tematickej hierarchizácii ženskej postavy v prózach B. Slančíkovej Timravy a K. Světlej

Jaroslava Smejkalová (Brno): Václav Enšpenger Chlumecký – „Priekopník“ novej   československej prítomnosti

Petra Kaizerová (Nitra):  Význam českej politickej satiry v slovenskom humoristickom časopise v 19. storočí

Mariana Hrašková (Nitra):  Súčasná literatúra pre deti ako otvorný kultúrny priestor

15:40 Diskuse a generální diskuse a závěr

———————————————————

ČESKÁ ASOCIACE SLAVISTŮ

 a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

V. kongres českých slavistů,

6.-7. 10. (října)  2016

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči,

nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Klíčová témata současné slavistiky

 PROGRAM

 čtvrtek 6. října 2016

8:30

Prezentace

Větší přednáškový sál

 9:00

Zahájení

Předání ceny České asociace slavistů  za mimořádné vědecké dílo z oboru slavistika
a Pamětních listů Slavistické společnosti Franka Wollmana za dlouhodobou činnost v oblasti slavistiky

Úvodní vystoupení

Pozice slavistiky v současném světě a stav české slavistiky dnes
(Ivo Pospíšil)

Jazyk

9:15

Moderuje: Oleg Fedoszov

 

Sorin Paliga (București): Slovesný vid a slovesná konverze

Alla Arkhanhelska (Olomouc): Пуризм у часопросторі української літературної мови: ретроспективи і перспективи

Stanislav Rylov (Nižnij Novgorod): Srovnávací slovanská syntaktologie je vědecký odkaz brněnské slavistiky

 Zbyněk Holub (Opava): K některým problémům popisu jihozápadočeské nářeční podskupiny (se zvláštním důrazem na záznam lexikonu)

10:15

Diskuse

           

10:30

Moderuje: Stanislav Rylov

 

Marija Dobrova (Olomouc): Оломоуцкая лексико-фразеологическая школа

 Oleg Fedoszov (Budapest): Некоторые актуальные проблемы современной славянской фразеологии

 Jindřich Kesner (Hradec Králové): Об одном активном процессе в грамматике и лексике русского и чешского языков

 Gigla Dzhynnzholiia (Plzeň): Художественный текст в проекции на теории эффективного общения

 11:30 Diskuse

Polední přestávka

13:00

Moderuje: Jindřich Kesner

Roman Madecki (Brno): Kam dál v jazykovědné polonistice? (mezi praktickou výukou jazyka a lingvistickým bádáním)

 Elena Krejčová (Brno): Sociální bilingvizmus a mezijazyková interference v internetovém prostoru

Pavel Krejčí (Brno): (Kvazi)toponyma jako komponenty českých a jihoslovanských frazémů

Jakob Altmann (Katowice): Německé prvky v současné češtině a jejich význam

 14:00

Diskuse

 

14:15 Speciální panel Tradice a současnost české/brněnské slavistiky v evropských a světových souvislostech

Moderuje: Josef Dohnal

Václav Štěpánek (Brno): Tradice a současnost balkanistického bádání v rámci brněnské slavistiky

Ivo Pospíšil (Brno): O některých aspektech brněnské filologické rusistiky

Miloš Zelenka (České Budějovice): „Oživený“ příběh české komparatistiky

Radomír Vlček (Brno): Tradice a současnost brněnské školy dějin slavistiky

 15:15

Diskuse

 

15:30

Moderuje: Pavel Krejčí

Ladislav Hladký (Brno): Tradice brněnské historické balkanistiky

Petr Kučera (Plzeň): Frank Wollman a Jan Máchal. K německo-slovanským vztahům v meziválečných komparatistických syntézách

16:00

Diskuse

 

Menší přednáškový sál

Literatura

 9:15

Moderuje: Miloš Zelenka

 

Hana Voisine-Jechová (Paris): Fragment v romantické poezii

Zdeněk Pechal (Olomouc): Biografie jako problém metodologický

František Všetička (Olomouc): Slavistické podněty J. E. Purkyně

Josef Dohnal (Brno): Koncept „jinoslovanskosti“ a jeho možné kontexty

Alla Zločevskaja (Moskva):  Роман Защита Лужина – первая „бабочка“ мистической метапрозы

 Viera Žemberová (Prešov):  Podnety z univerzitného  slavistického výskumu

 10:15

Diskuse

 

10:30

Moderuje: Hana Voisine-Jechová

 

Joan Xiaojuan Chen (Wuhan): The Literariness in Wang Guowei’s Yi-jing Theory: A Formalist View

 Anna Zelenková (Praha-Brno): Neznáme rukopisy básní Pavla Országha Hviezdoslava

Agnieszka Janiec-Nyitrai (Budapest): Na útěku před „držkou“. Paralelní motivy v dílech Milana Kundery a Witolda Gombrowicze

Iwona Krycka-Michnowska (Warszawa): Dymitr Fiłosofow o Adamie Mickiewiczu i literaturze polskiej

11:30

Diskuse

 

11:45

Moderuje: Zdeněk Pechal

Alenka Jensterle-Doležalová (Praha): Aporie slovinské moderny: básnířka Vida Jerajová

Josef Šaur (Brno): K charakteristickým aspektům literárněkritických prací P. V. Anněnkova

Ivo Pospíšil (Brno): K osobnosti Valerije Vilinského

Radana Merzová (Olomouc): Tradiční hodnoty a humanismus v ukrajinském sovětském románu

12:45

Diskuse

12:45

Polední přestávka

14:00

Moderuje: Václav Štěpánek

 

Alexej Mikulášek (Praha): Analýzy povídky Šelest Jána Tužinského jako příkladu mezitextového navazování

 Simona Koryčánková – Larisa Krjukova (Brno):  K problematice jazykového vyjádření percepčních obrazů v básnické tvorbě O. Březiny (ve srovnání s překlady K. Balmonta)

Petr Stehlík (Brno): Starší jihoslovanské písemnictví a koncepce národní literatury

 Jaroslav Sommer (Hradec Králové): Ukrajinská literatura s LGBT motivy

15:00

Diskuse

15:15 Historický a kulturní areál

Moderuje:  Květuše Lepilová

         

Jana Kostincová (Hradec Králové): Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru

Giuseppe Maiello (Praha): Moravský separatismus versus české  obrozenectví, nebo jak?

Wenxin Wang (Wuhan): The Difficult Reform of Chinese Painting under  the Influence of Russian Sketch
in the 1950s

Libor Pavera (Praha – Bielsko-Biała): Česko-slovenský australský tisk v současnosti – příspěvek k jeho poznávání

16:15

Diskuse

16:30

Moderuje: Giuseppe Maiello

Petra Fojtů (Olomouc): Obraz „opilého“ českého prezidenta v ruských médiích

Monika Grącka (Warszawa): Rosyjska narodnicka myśl społeczna na emigracji

Ivan Fedechko (Brno-L’viv): Cesta do Krajiny zapomenutých předků

17:15

Diskuse

 

pátek 7. října 2016 

Větší přednáškový sál

 

Literatura

 

9:30

Moderuje: Jana Kostincová

Květuše Lepilová (Brno): Text – zápas i dialog (Epistolární žánr a e-mail)

Renáta Bojničanová (Bratislava): Dráma Jánošík Jiřího Mahena v česko-slovenských a európskych súvislostiach

Dajana Vasiljevićová (Praha): Přepisování vlastního života či fantazie o ženské moci: k problému autobiografické narace románu Kamen na cesti Marie Jurićové Zagorky

Iveta Bůžková (Praha – Brno): Konflikt jako ústřední téma v próze Gabriely Babnik

 10:30

Diskuse

 

10:45

 Moderuje: Simona Koryčánková

 

Pavel Pilch (Brno): Literární kánon jihoslovanských literatur: proměny „povinné četby“ ve 21. stol. a jejich kontext

Tatiana Kananowicz (Gdańsk): Tekst i jego kategorie w badaniach porównawczych

Lenka Paučová (Brno): K problematice výzkumu autobiografických žánrů v kontextu slovanských literatur

Eliška Gunišová (Brno): Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte

Elena Vasilyeva (Hradec Králové) : Инверсия в поэтике Андрея Платонова

12:00

Diskuse

 

Menší přednáškový sál

Jazyk

 

10:00

Moderuje: Elena Krejčová

 

Zoja Nowożenowa (Gdańsk):  Русское глагольное предложение: структура и семантика

 Stanislava Špačková (Brno): K chystané aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny

Jiří Gazda (Brno): Internetové komentáře na zpravodajských serverech jako indikátor rusko-českých vztahů

10:45

Diskuse

Větší přednáškový sál

12:30

Závěr kongresu

________________________________________________________________

Hodnoty v literatuře a umění III

Ценности в литературе и искусстве III

Values in Literature and Art III

 

Brno 30.-31. 8. 2016
Program konference Hodnoty v literatuře a umění III

Программа конференции «Ценности в литературе и искусстве III»

Programme of the Conference Values in Literature and Art III

30. 08. 2016

09:00              Zahájení registrace účastníků konference

                         Открытие регистрации участников

                         Beginning of the registration of the participants

                        Komenského náměstí 2, Brno

 

10:00              Zahájení konference v plénu

                        Открытие конференции в пленуме

                        Plenary оpening of the conference

 

Úvodní slovo:

Prof. PhDr. Milan Pol, CSc, děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc., Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

11:00              začátek práce v sekcích

                        начало работы в секциях

                        beginning of the section activities

 

12:30              pauza na oběd

                        обеденный перерыв

                        lunch break

17:00              procházka po centru městě

                        прогулка по городу

                        town stroll

 

18:00              přátelské posezení

                        дружеская встреча

                        friendly get-together

 

doporučená pravidla pro vystoupení v sekcích – рекомендуемые правила для докладов  в секции – recommended rules for presentations in section:

15 minut/минут/minutes + 5 minut diskuse/минут для дискуссии/minutes for discussion

Sekce/Секция/Section A – velká posluchárna/большая аудитория/great lecture room

 

30. 08. 2016 11:00 – 12:30
řídí/ руководит/leading Danuše Kšicová
Антон Владимирович Филатов (Москва) Аксиологическое изучение художественного произведения (к вопросу о методологических связях литературоведения и философии)
Olga Lesicka (Warszawa) Язык как выразитель национальных ценностей – проблемы и вызовы в эпоху глобальной унификации
Jozef Sipko (Prešov) Ценности советской литературы в постсоветской эпохе
Наталья Полтавцева (Москва) Проблема ценностей в литературе эпохи постмодерна
Малгожата Лучик (Zielona Góra) Сенсорно-эмоциональная синестезия на материале художественных произведений Я. Ивашкевича
Jaroslav Sommer (Bratislava) Má člověk právo vybrat si?
   
 

Sekce/Секция/Section B – velká posluchárna/большая аудитория/great lecture room

30. 08. 2016 14:00 – 17:00
řídí/ руководит/leading NatáliaMuránska
   
Анна Меньщикова (Екатеринбург) Незавершенное как этико-эстетически значимая категория мироощущения поздней А.Ахматовой
Маргарита Млчохова (Olomouc) «Поэтическая личность В.В. Маяковского в оценке франко­язычной критики русской эмиграции (В. Познер, А. Левин­сон)».
Елена Янчук (Warszawa) Мотив смерти в творчестве Марины Цветаевой
Polina Zolina (Brno) Проблема ценностей в текстах авторов ОБЭРИУ
Alexandra Urban-Podolan (Zielona Góra) Библейские фразеологизмы со значением «смерть» в прозе В. Распутипна
Сергей Николаевич Зотов (Таганрог) Поэтическая личность в искусстве модернизма
Леонид Юрьевич Большухин (Нижний Новгород) Механизм создания нового канона государственного писателя (на примере творчества Захара Прилепина)
Галина Тараносова (Тольятти) Нравственные ценности российской провинции в литера­туре рубежа ХХ-ХХ1 в.в.
 
Sekce/Секция/Section C – malá posluchárna/малая аудитория/small lecture room
30. 08. 2016 11:00 – 12:30
řídí/руководит/leading Ivo Pospíšil
   
Danuše Kšicová (Brno) Чешская транслатология на распутье
Ирина Краснова (Санкт-Петербург) „Открывая неизвестное в известном“: Перевод идей романа Достоевского „Братья Карамазовы“ на язык хореографии
Jolanta Jóźwiak (Bydgoszcz) Передача культурных ценностей в переводах современной русской прозы на польский язык
Ганна Алексеевна Филатова (Москва) «Сравнения как способ отражения ценностного содержания в ироническом повествовании на примере переводов новелл О. Генри»
Natália Muránska (Nitra) Михаил Шишкин в словацком воcприятии
Maria Chorbadzhieva (Sofie) Jak se „Válka s mloky” Karla Čapka čte v bulharštině
Radka Hříbková (Praha) České překlady románu Zločin a trest
Sekce/Секция/Section D – malá posluchárna/малая аудитория/small lecture room
30. 08. 2016 14:00 – 15:30
řídí/руководит/leading Павел Вячеславович Лысаков
Vladimír Svatoň (Praha) Východiska symbolistického myšlení
Nel Bielniak (Zielona Góra) Купринские «дамы с камелиями» и их шкала ценностей
Дали Канделаки (Тбилиси) Отражение духовных ценностей в русской военной-мемуарной литературе о Кавказе (20-30-ые годы XIX века)
Josef Šaur (Brno) Ценности западноевроейского общества глазами П. В. Анненкова
Jana Kostincová (Hradec Králové) Последующая жизнь Катерины Измайловой
Sekce/Секция/Section Е – malá posluchárna/малая аудитория/small lecture room
30. 08. 2016 16:00 – 17:00
řídí/руководит/leading Алексей Александрович Холиков
Ольга Касперс (Salzburg) Роль ценностных установок интерпретатора в оценке художественных произведений и публицистики Достоевского. (На примере текстов разных периодов восприятия автора в СССР)
Zsuzsanna Kalafatics (Budapest) Современная интерпретация традиции эпистолярного жанра
Květuše Lepilová (Brno) Vlivy interpretace na dětskou recepci hodnotového systému (k syntetismu umění).

 

Sekce/Секция/Section F – velká posluchárna/большая аудитория/great lecture room

31. 08. 2016

řídí/руководит/leading

09:00 – 12:30

Лия ЕфимовнаБушканец

Katarzyna Anna Drozd (Warszawa) The space in the novel Alhierda Bachareviča Šabany
Joanna Gorzelana (Zielona Góra) Obraz serca w  poezji religijnej polskiego oświecenia

(Концепт сердцa в польской религиозной поэзии эпохи Просвещения)

Jan  Okoń (Kraków) Etos władcy a etos obywatela w szkolnym teatrze jezuitów w Polsce XVI-XVIII w.
Joanna Kozłowska (Warszawa) Obraz wielokulturowego Wilna w okresie międzywojennym w dyskursie polskim  (Образ многокультурного Вильнюса в польском дискурсе 20-30 гг. XX вв.)
Petr Kučera (Plzeň) Kafkův Proces. K reflexi hodnot v literárním díle
Оксана Левицкая (Львів) Рецепция философии общественных ценностей Джона Фаулза
Anastazja Seul (Zielona Góra) The axiological aspect of John Paul II’s pronouncements delivered during his pilgrimage trips to Slavic countries
Эка Вардошвили (Тбилиси) Духовные ценности в литературных размышлениях Андреаса Грифиуса
София Варецкая (Львов) «Ценность дома в романе „Якоб решает любить“ К. Д. Флореску»
František Všetička (Olomouc) Hodnotový systém sociálního románu Karla Sabiny
Любовь Юрченко, Андрей Миносян (Харьков) Экологические аспекты культуры этноса в творчестве М. Костомарова
 
Kulatý stůl 1/круглый стол 1/round table 1 – velká posluchárna/большая аудитория/great lecture room
31. 08. 2016 14:00 – 15:30
řídí/руководит/leading Агнеш Дуккон
Ivo Pospíšil (Brno) Насущные вопросы лесковедения, Лесков в чешской среде
Ольга Вадимовна Cтукалова, Елена Петровна Олесина (Москва) Восприятие современными студентами произведений Н.С. Лескова в контексте современной социокультурной ситуации
Галина Косых (Hradec Králové) Эпистолярий Лескова
Marta Łukaszewicz (Warszawa) Христианские ценности и предубеждения в повести Николая Лескова Полунощники
Beata Trojanowska (Bydgoszcz) Платоновская проза через призму литературных ценностей Н. Лескова
   
Kulatý stůl 2/круглый стол 2/round table 2 – malá posluchárna/малая аудитория/ small lecture room
31. 08. 2016

řídí/руководит/leading

09:00 – 11:00

Beata Trojanowska

Radomír Vlček (Brno) Hodnota člověka v pojetí Nikolaje Michajloviče Karamzina a Sergeje Semjonoviče Uvarova
Ivo Pospíšil (Brno) Импульсы Н. М. Карамзина в области малой прозы и публицистики
Magdalena Dąbrowska (Warszawa) Заметка Н.М. Карамзина О московском землетрясении 1802 года в структуре „Вестника Европы”
Агнеш Дуккон (Будапешт) По поводу исторических памятников. Легендарные и сентиментальные сюжеты в «Письмах русского путещественника» Н. М. Карамзина
Петр Глушковский (Warszawa) Польское восприятие «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина
Ľubomír Guzi (Prešov) Н. М. Карамзин – автор первой «читабельной «Истории» Отечества» в духе «риторико-декламационной прозы» во время надлома монархических ценностей.
 

 

Kulatý stůl 3/круглый стол 3/round table 3 – malá posluchárna/малая аудитория/ small lecture room
31. 08. 2016

řídí/руководит/leading

11:30 – 12:30

Сергей Николаевич Зотов

Marianna Figedyová (Trnava) Odesa očami Isaaka Babeľa
Людмила Михайловна Борисова, Вероника Геннадьевна Тютюнник (Симферополь) Идеи, приемы и образы русского символизма в «Конармии» И. Бабеля
Josef Dohnal (Brno) Параллельные тематические пласты как аксиологическая ось в «Конармии» И. Бабеля

Kulatý stůl 4/круглый стол 4/round table 4 – malá posluchárna/малая аудитория/ small lecture room

31. 08. 2016 14:00 – 15:30
řídí/руководит/leading Малгожата Лучик
Алексей Александрович Холиков (Москва) «Мне пищу для души подавай, а стихи чтó, детское: ценностное восприятие поэзии Д.С. Мережковского от истоков до современности»
Лия Ефимовна Бушканец (Казань) Система ценностей российского интеллигентного читателя Антона Чехова в оценке Д.С. Мережковского
Павел Вячеславович Лысаков (Санкт-Петербург) Мережковский, Сологуб и гоголевская проблема пошлости
Simona Koryčánková (Брно) Д. С. Мережковский и зарождение символизма
György Zoltán Józsa (Budapest) Лишний versus полезный человек: желтые цветы и генезис фигур Адуевых
Jadwiga Gracla Драматургия Д. Мережковского и изменения театра
Andrea Grominová (Trnava) Recepcia literárnej tvorby a kritickej činnosti D. S. Merežkovského v slovenskom literárno-kultúrnom kontexte (Рецепция литературного творчества и критической деятельности Д.С. Мережковского в словацком литературно-культурном контексте)
 

 

16:00

Ukončení konference v plénu

Закрытие конференции в пленуме

Plenary conclusion of the conference

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

…………………………………………………………………………………………………………………..

XX. brněnská česko-slovenská konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

Česká asociace slavistů

spolu s Ústavem slavistiky FF MU,

Literárním informačním centrem v Bratislavě,

Slavistickou společností Franka Wollmana,

a Středoevropským centrem slovanských studií

si Vás dovoluje pozvat

na  XX. brněnskou česko-slovenskou konferenci,

která se koná

 

ve středu 7. 12. 2016 od 9:30 v posluchárně A 31 Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, budova A, 3. poschodí

na téma

Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze)

Tradiční brněnské česko-slovenské setkání je tentokrát tematicky zaměřeno na transcendenci jazyka, literatury a kultury do politiky a česko-slovenské vztahovosti. Tematicky se tak tato konference vrací k okruhům, jimiž tradiční brněnské česko-slovenské konference začínaly a k nimž se pravidelně vracely, tedy k serióznímu, nic nezastírajícímu zkoumání česko-slovenských vztahů v historické perspektivě, včetně současného stavu a jeho možného vývoje. Jako vždy v případě brněnských česko-slovenských konferencí nejde jen o jazyk a literaturu, ale v tomto případě ještě mnohem silněji o širší kulturní souvislosti, politiku a často delikátní vztahy. Vítáni jsou lingvisté, literární vědci, kulturologové, etnologové, folkloristé, historikové, politologové, psychologové, sociologové a  další.

Deadline přihlášek: 15. 11. 2016

na níže uvedenou emailovou adresu.

Uveďte prosím své jméno, pracoviště nebo jiný kontakt a název příspěvku.

Berte prosím v úvahu, že termín elektronického zaslání příspěvků v celkovém rozsahu maximálně 10 normostran (tj. 18 000 znaků s mezerami, delší příspěvky budou vraceny) je 31. 12. 2016.

Poznámky prosím umísťujte pod čarou, názvy děl v textu i v poznámkách pište kurzívou, po uvedení autora uvádějte dvojtečku a poté název díla. Text opatřete klíčovými slovy (3-5 ř.) a abstraktem v jazyce příspěvku a v angličtině (do 10 ř.).

Zasílejte prosím na níže uvedenou emailovou adresu.

Těšíme se na setkání v Brně.

V Brně, 29. 8. 2016                                      Ivo Pospíšil

email:  Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

…………………………………………………………………………………………………………………

Pozvánka na Brněnské rusistické kolokvium I.

Česká asociace slavistů
spolu s Ústavem slavistiky FF MU,
Slavistickou společností Franka Wollmana
a Středoevropským centrem slovanských studií
si Vás dovoluje pozvat na
Brněnské rusistické kolokvium I,
které se koná dne 19. května 2016 od 9 hodin v zasedací místnosti FF MU,
A. Nováka 1, budova C, 1. poschodí,
pod záštitou děkana FF MU prof. Milana Pola
pod názvem
Postavení, záměry a úkoly současné české rusistiky
Program
9:00
Úvodní slovo děkana FF MU prof. Milana Pol
Úvodní slovo prof. Iva Pospíšila
9:15
Helena Flídrová:  Gramatický synkretismus jako možnost teoretického obohacení české lingvistické rusistiky
Aleš Brandner: Ke studiu ruštiny v současném českém prostředí
Ladislav Vobořil: Teoretické a aplikované aspekty lingvistické synkretologie
Jiří Gazda: Metodologické problémy kritické jazykové analýzy mediálních textů při zkoumání ruského společenskopolitického diskurzu
10:15
Diskuse
10:30
Simona Koryčánková: Koncepce vzdělávání a transformace výuky ruštiny – současný stav a perspektivy oboru
Jana Kostincová: Ruská digitální literatura v postdigitální době
Josef Šaur: Pokrok? Jaký pokrok?“  Několik poznámek na okraj tematického směřování rusistiky
Michaela Pešková:  Reflexe aktuálního dění v Ruské federaci  ve vysokoškolské výuce
11:30
Diskuse
Přestávka na občerstvení
12:00
Radomír Vlček: Aktuální problémy české historické rusistiky a Výzkumné centrum dějin východní Evropy
Lenka Vlčková Kryčerová: Vznik, vývoj a proměny historické rusistiky na pracovištích ČSAV v letech 1950–1989
Igor Jelínek: Činnost literárněvědně a kulturologicky orientované větve ostravské slavistiky
Galina Kosych: «Современные записки» о Н. С. Лескове
13:00
Diskuse
13:15
Lenka Paučová:  Cestami recepce tvorby F. M. Dostojevského v českém, slovenském a polském prostředí
Ivo Pospíšil: Vývojové fáze československé/české rusistiky, její centra a současný stav
13:45
Diskuse a generální diskuse
14:15
Závěr
Délka vystoupení max. 15 minut.
Texty budou publikovány v periodikách České asociace slavistů a Ústavu slavistiky FF MU, pokyny k publikování účastníci obdrží do konce května 2016.
Pozvánka na V. kongres českých slavistů

Vážená kolegyně, vážený kolego, vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na

V. kongres českých slavistů,

který se koná ve dnech
6.-7. 10. (října) 2016
v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči,
nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč
Tel.: 549 49 1140, 1141
email: info@telc.muni.cz
http://telc.muni.cz

na téma

Klíčová témata současné slavistiky

se speciálním panelem
Tradice a současnost brněnské slavistiky v evropských a světových souvislostech

Téma zahrnuje klíčová témata široké filologické a areálové slavistiky včera a dnes od koncepčních, metodologických, tematických a personálních problémů až po otázky současné mezinárodní slavistiky. Pokrývá všechny slavistické disciplíny v jejich srovnávacím propojení, nové metodologické přístupy, objevné materiály a neřešené problémy, dějiny a teorii slavistiky a badatelské výhledy.
Speciální panel je věnován tradicím a současnosti brněnské slavistiky v evropských a světových souvislostech.

Věříme, že Vás tematika kongresu zaujme a že budete moci přispět k programu kongresu referátem nebo diskusním příspěvkem.

Deadline přihlášek a zaplacení kongresového poplatku: 31. 8. 2016
Kongresový poplatek: 1 000 Kč (platba bezhotovostním převodem na účet ČAS):
195154252/0300

Platba na kongresu v hotovosti jen zcela výjimečně ve zdůvodněných případech.

Ubytování: v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči nebo podle vlastního výběru na internetu, např. Ubytování v Telči Hrs.com

Se srdečnými pozdravy
za organizátory
Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
předseda ČAS
vedoucí Ústavu slavistiky FF MU
email: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Přihláška na kongres: zde.