Časopis Новая русистика / Nová rusistika

banner_01cz

O časopisu

Международный журнал современной филологической и ареальной jcover_017русистики
Mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky
ISSN 1803-4950 (print)
ISSN 2336-4564 (online)
Evidenční číslo MK ČR: E 18201

Vydává Česká asociace slavistů ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU.

Redakční politika, cíle a zaměření časopisu

Новая русистика je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti filologické a areálové rusistiky. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace rusistického filologického a areálového bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů.

Časopis vede výkonná redakce, redakční kruh tvoří rusisté z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Běloruska. Časopis má čtyři oddíly: Studie, Marginália, Recenze a Informatorium. První je publikován v ruštině s anglickými abstrakty (a v odůvodněných případech i česky nebo slovensky), další v ruštině a jiných slovanských a světových jazycích. Studie procházejí recenzním řízením, které na žádost výkonné redakce zajišťuje lektorský sbor složený z rusistů českých a zahraničních.

1) Новая русистика je mezinárodní revue, která vychází z tradic evropského myšlení o jazyce a literatuře opírající se o morfologické a strukturní přístupy a také o různá poststrukturalistická, komunikativní, recepční a antropologická pojetí a postupy.

2) Новая русистика udržuje úzký styk filologických a jiných humanitních a sociálních věd v rámci areálové filologie.

3) Новая русистика kultivuje diskuse o metodologických otázkách současné jazykovědy a literární vědy, zejména ve sféře rusistiky.

4) Новая русистика otvírá badatelské obzory a osvětluje témata areálové rusistiky v širokém pojetí.

5) Новая русистика je otevřená rusistům různých metodologických orientací, ale rozvíjí především výchozí areálový směr nabízející syntézu filologických a areálových postupů.

6) Новая русистика podporuje mezinárodní kooperaci rusistů ve spojitosti s českými, slovenskými a dalšími institucemi ve smyslu organizování workshopů, seminářů a mezinárodních konferencí, sympozií a porad o problémech rusistiky a jejích jednotlivých disciplín.

7) Новая русистика se snaží vnášet své inspirace do vývoje lingvistických a literárněvědných disciplín obecně a rusistických zvláště, vycházejíc z české tradice srovnávacího a konfrontačního zkoumání jazyka a literatury se zřením k druhové (žánrové) povaze literatury.

8) Новая русистика se nevyhýbá ani metodice výuky ruštiny a ruské literatury na vědecké úrovni ve spojení s vývojem lingvistiky a literární vědy.

9) Новая русистика je nikoli generační, ale mezigenerační, nikoli skupinový, ale otevřený časopis, jehož úkolem je mimo jiné propojovat činnost mladší a starší generace rusistů různých názorů a metodologických východisek, a tak se pokoušet zajišťovat vývojovou kontinuitu oboru ve smyslu noetickém i hodnotovém.

10) Новая русистика usiluje o pevnější společenskou pozici rusistiky v mezinárodním, evropském, středoevropském a česko-slovenském kontextu a snaží se zkoumat etno-psycho-sociální procesy jdoucí za rámec filologicko-areálové rusistiky, např. problémy kulturní integrace rusofonních imigrantů, resp. východních Slovanů obecně, na území střední Evropy, a také vzájemné vztahy střední Evropy a Ruska.

Časopis vydává Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od r. 2008. Vychází dvakrát ročně.

Pokyny pro autory: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/novaya-rusistika/pages/view/authors

Indexace v databázích

Časopis Новая русистика je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis Новая русистика je indexován v mezinárodní databázi ERIH PLUS.

Historie časopisu

Časopis Novaja rusistika má vyplňovat bílé místo, které v české slavistice a rusistice zeje po zastavení Československé rusistiky na konci roku 1990. Tento jediný čistě rusistický časopis na území bývalého Československa procházel vývojovými peripetiemi, kdy se jeho úroveň z různých vnitřně redakčních i vnějších, především ideologických důvodů snižovala, ale současně měl svá vrcholná období v 60. a částečně v 80. letech minulého století. Především na tyto jeho vývojové fáze Novaja rusistika navazuje.

V průběhu 90. let 20. století, zejména po rozbití Československa, se stále více ukazovalo, že nehledě na existující a stále se rozšiřující publikační možnosti české a slovenské slavistiky tu chybí vysloveně rusistický časopis mezinárodní dimenze, který by reflektoval posuny v chápání tohoto nejdůležitějšího slavistického oboru a také význam a místo ruštiny, ruské literatury, umění a kultury a Ruska samotného v současném světě. K tomu byla využita brněnská koncepce areálových studií rozvinutá na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Původní československý rámec bylo nutno vzhledem k okolnostem otevřít především středoevropské rusistice, učinit periodikum mezinárodním ve smyslu úzké spolupráce s evropskými rusisty.

Redakce:

Šéfredaktor:
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Výkonný redaktor:
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redakční rada:
prof. Olʼha Vʼjačeslavovna Červinska, k. f. n. (Černivecʼkij nacionalʼnyj universytet im. Ju. Fedʼkovyča, Černivci, Ukrajina)
prof. dr hab. Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polsko)
prof. Dr. Reinhard Ibler (Universität Giessen, Gießen, Německo)
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)
prof. Aljaksandr Aljaksandravič Lukašanec, DrSc. (Nacyjanalʼnaja akademija navuk Belarusi, Minsk, Bělorusko)
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika)
prof. dr hab. Lucjan Suchanek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Oświęcim, Polsko)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)
doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. (Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko)
doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Mgr. Jiří Klapka (předseda České asociace rusistů)

Kontaktní adresa na redakci:
Redakce časopisu NOVAJA RUSISTIKA
Ústav slavistiky
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail:
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., šéfredaktor, ivo.pospisil@phil.muni.cz
Mgr. Josef Šaur, Ph.D., výkonný redaktor, josef.saur@phil.muni.cz

Vydavatel:
Česká asociace slavistů (IČ: 265 92 037)
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Distribuce časopisu:
Tištěnou verzi časopisu Новая русистика je možné objednat/zakoupit v redakci časopisu: Marie Hofmanová – mhofmano@phil.muni.cz

Cena za číslo je 130 korun (plus poštovné a balné).

Online archiv časopisu: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115644